MBA Result Analysis

Toppers of 2014-15 MBA Batch

 

Alisha Shriwastva (HRM) Kalyani Gaikwad (Finance Mgt)
   
Priyanka Chaorkar ( Operations) Shanam Shende
   

 

Toppers of 2015-16 MBA Batch

Anuradha Vyavahare(HRM) Akshay Kenjale (Finance Mgt)
   
Krutika Shah(Marketing) Rahul Chavan (Operations)

 

Toppers of 2016-17 MBA Batch

Neha Nanavare (HRM) Gurpreet Chairagiya(Marketing)
   
Shreyash Mulgundkar (Finance) Vinod Mandekar (Operations)