Indira Group of Institutions Student Council Committee - Indira College of Engineering and Management
Admission Enquiry
I am Interested in this Program

 

Student Council Committee

Sr. no. Name  Constitution Mobile No.
1 Dr. Sunil Admuthe President, Student Council, ICEM  
2 Prof. Shrikant Jambale SENIOR TEACHER 9850900498
3 Prof. Siddheshwar Shirbhate NSS - Program Officer 9158030101
4 Prof. Atul Gore SPORT DIRECTOR 9922980399
5 Prof. Tushar Pinjan Cultural Activity - Cultural Coordinator 9823456713
6 Chaitanya A. Shelar General Secretary 9096617801
7 Pranjali Salunke Ladies representative 9146853550
8 Nikhil Kale CR - FE 1 8605503461
9 Vipin Nair CR - FE 2 8806949654
10 Aishwarya Phopale CR - FE 3 9921772080
11 Snehal Chavan LR - FE 8390708813
12 Ankush Singh FESA - R 9636898997
13 Ritesh Mali CR - SE (CIVIL) 7218997651
14 Sherap Chorol CR - TE (CIVIL) 8208601861
15 Sajal Mamidwar CR - BE (CIVIL) 9764430114
16 Tejaswini Suryawanshi CESA - R 8208956070
17 Pankaj Kumar CR - SE 1(MECH) 9284089309
18 Harshad P. Saindane CR - SE 2(MECH) 9767557646
19 Ankit Raul CR - SE 3(MECH) 7756034963
20 Nandpurkar Pratik CR - TE 1(MECH) 9172003802
21 Atul R. Joijode CR - TE 2(MECH) 8149125401
22 Shubham Kale CR - TE 3(MECH) 9075617553
23 Yogesh Sahu CR - BE 1(MECH) 8390567683
24 Mahindra Ghylot CR - BE 3(MECH) 8149605518
25 Kanchan Khedkar LR (MECH) 7447697140
26 Pawan Batalwad MESA - R 9970074241
27 Siddharth Rawat CR - SE 1 (COMP) 7057395585
28 Akash Sharma CR - SE 2 (COMP) 8007959064
29 Veena Ulgekar CR - TE 1 (COMP) 9881968864
30 Aniket Giram CR - TE 2 (COMP) 7887547027
31 Shivani Bhatt   CR - BE 1 (COMP) 7841961999
32 Saurabh Bhavsar CR - BE 2 (COMP)      7741924749
33 Sayali Tapkir   LR (COMP) 7391938080
34 Rutika Dalvi ICON - R 8411019090
35 Jyoshna Ramakrishna Vasarla CR - TE (E&TC) 9850327816
36 Poonam Balasaheb Pawar CR - BE (E&TC) 9767889368
37 Aniket Vitthal Mane ETSA - R 8975517146
38 Yuvraj Rane CR - MCA 1 9702206111
39 Akshay Patil CR - MCA 2 9067032103
40 Dipak Ahirav CR - MCA 3 8460058030
41 Priti Deshmukh LR (MCA) 7218810442
42 Chetan Joshi Sports Representative 8999217640
43 Pranav Mujalge NSS / Reservativation Representative 8806962720
44 Siddhesh Pethkar Cultural Activity  Representative 8237000131
   
Sr. no. Name Mobile no. Constitution
1 Dr. Sunil Admuthe   President
2 Deshpande Rohan Rahul 9423271647  Secretary
3 Kanpile Sakshi 8793477105 Ladies representative
4 Bhosale Tanaji 8975440563 R - R
5 Kale Swapnil Satish 7387444622 CR - FE 1
6 Bagal Swateja Ramesh 9028299078 CR - FE 2
7 Bhavnani Aman Ganesh 9004142692 CR - FE 3
8 Vishal Singh Mithilesh Kumar 9004142692 CR - FE 4
9 Divate Ashwini 8149973294 LR - FE
10 Suryawanshi Tejswini 7249630541 CR - SE (CIVIL)
11 Agarwal Yash 8796885049 CR - TE (CIVIL)
12 Parikh Prayush 9767983840 CR - BE (CIVIL)
13 Zode Sayali 8600511765 LR (CIVIL)
14 Mamedwar Sajan 8308944741 CESA - R
15 Patil Mayur 8275128729 CR - SE 1(MECH)
16 Chavan Shubham Mahadeo 7447575759 CR - SE 2(MECH)
17 Banerjee Krishanu Kushal 8308334194 CR - SE 3(MECH)
18 Kambale Suyoj Balasaheb 8888972443 CR - TE 1(MECH)
19 Sahu Yogesh Ramesh 8983204998 CR - TE 2(MECH)
20 Ghylot Mahendra Ruparam 8149605518 CR - TE 3(MECH)
21 Gawade Akshay 7385203678 CR - BE 2(MECH)
22 Devsatvar Sanket Gangadhar   CR - BE 3(MECH)
23 Agarkar pooja 9403160714 LR (MECH)
24 Tarandeep Singh 8876185393 CR - SE 1 (COMP)
25 Giram Aniket 8237550302 CR - SE 2 (COMP)
26 Bhat Shivani Ramachandra 7841961999 CR - TE 1 (COMP)
27 Supnekar Sourabh Milind   CR - TE 2 (COMP)
28 Fernansdes Vanisha Pavalu 7709981820 CR - BE 1 (COMP)
29 Omkar Hirve 8906525779 CR - BE 2 (COMP)
30 Jare Prajakta 8446247941 LR (COMP)
31 Lalpuria Lalpuria 7030688664 ICON - R
32 Vasarala Jyoshna 9850327816 CR - SE (E&TC)
33 Chavan Prachi 9139057525 CR - TE (E&TC)
34 Joshi Anjali 7709444193 CR - BE (E&TC)
35 Mane Aniket   ETSA - R
36 Patil Vishal 9096648657 CR - MBA 1
37 Bagal Sagar 9664209456 CR - MBA 2
38 Nair Aishwarya 9011132788 LR (MBA)
39 Sinha Himanshu 8602782117 CR - MCA 1
40 Ahirav Dipak 8460058030 CR - MCA 2
41 Baviskar Atul 8552077785 CR - MCA 3
42 Sayali Chavan 9673439037 LR (MCA)
43 Patil Saiprasad   S - R
44 Dalvi Rutika 8411019090 CA - R
45 Chavan Diksha   SENIOR TEACHER
46 Shirbhate Siddheshwar 9158030101 NSS - PO
47 Gore Atul 9922980399 SPORT DIRECTOR
48 Gawai Shailesh 9823456713 CA - CO
       
       
  SDO Principal  
  Shrikant Jambale Dr. Sunil Admuthe